Mitt Romney
not to Portland,
U.S. Sen. Gordon Smith (R-Ore.)
Ron Saxton;
Ed Maletis
Stephen Babson
John von Schlegell
Molly Bordonaro