Star Wars
The Phantom Menace
Clone Wars
Clone Wars
Ziro
Zero the Hutt, Jabba's fishy uncle. Picture courtesy of Wookiepedia
WW
Clone Wars
Jeeska da sookee koopa moe nanya, Lucas! Yana na gulu, um bona nai kachu. Moova dee boonkee ree slagwa. Dopo mee gusha, peedunkey? Ah ah ah ah ah. Ah ah ah ah.